Wedstrijdreglement.

 

Wedstrijdreglement Grandland X Halloween wedstrijd

 Algemeen

Dit reglement legt de modaliteiten en deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd tijdens het event “Grandland X Halloween wedstrijd”, hierna “wedstrijd” genaamd. Deze wedstrijd wordt apart georganiseerd door Garage Exelmans nv met maatschappelijke zetel te Diesterstraat 162 te 3980 Tessenderlo, hierna “organisator” genaamd.

De wedstrijd geldt enkel voor België en loopt van 14/10/2017 tem 20/10/2017. Deze wedstrijd verloopt zonder aankoopverplichting en deelname aan de wedstrijd is alleen mogelijk via het in te vullen formulier op de website www.garage-exelmans.be/wedstrijd.

De halloween verkleedkostuums kunnen enkel gereserveerd worden van 14/10/2017 tem 15/10/2017 via hetzelfde invulformulier.

Voorwaarden deelname

Deelname aan deze wedstrijd staat vrij aan elke fysieke persoon die in eigen naam meespeelt en gedomicilieerd is in België, hierna “deelnemer” genaamd. Elke deelnemer verbindt zich ertoe zijn gegevens naar waarheid in te vullen. In geval van fraude vervalt elke deelname en zullen de gepaste acties worden genomen.

Medewerkers en personeelsleden van de organisator of haar verbonden vennootschappen, alsook de medewerkers en personeelsleden van ondernemingen die op een of andere wijze bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, zijn uitgesloten van deelname.

Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen die al dan niet in georganiseerd verband deelnemen of in het kader van enige juridische of feitelijke vereniging of op enige andere wijze samenwerken met het oog op verhoging van winstkansen.

Door aan deze wedstrijd deel te nemen, aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk alle bepalingen van dit wedstrijdreglement, evenals elke beslissing die de organisator in dit verband neemt. De deelnemer wordt geacht de inhoud van dit wedstrijdreglement gelezen te hebben, te begrijpen en zonder enige beperking te aanvaarden.

De organisator behoudt zich ten allen tijde het recht voor om deelnemers die vals spelen, misbruik en of bedrog plegen of misleiden of waarvan het vermoeden bestaat dat zij zich schuldig maken aan één van hiervoor vermelde handelingen of die op enige (andere) wijze (één van de bepalingen van) dit reglement of enige wettelijke toepasselijke bepaling schenden, van deelname uit te sluiten en derhalve ook van de mogelijkheid tot het winnen van een prijs. De organisator kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. 

De wedstrijd

Het aantal deelnemers aan de wedstrijd is beperkt tot 2000. Opdat deelname mogelijk is, moet de deelnemer:

  • Het wedstrijdformulier volledig invullen om kans te maken op de aankoopbon van 50euro in de supermarkt van uw voorkeur.
  • Om het halloween verkleedkostuum te ontvangen het invulformulier op de website volledig invullen en samen met het kind dit kostuum afhalen op 21/10/2017 in onze showroom
  • Het aantal verkleedkostuums is beperkt tot 1 per kind, aanwezig in onze showroom op 21/10/2017
  • Het totaal aantal verkleedkostuums dat we weggeven is beperkt tot 250 stuks.

Ten laatste op 31/10/2017 zal de winnaar van deze wedstrijd gecontacteerd worden.

Voor het bepalen van de uitslag van de wedstrijd wordt exclusief rekening gehouden met de gegevens zoals deze door de organisator of haar partners berekend, ontvangen en geregistreerd worden.

De 5 deelnemers per supermarkt die tot een van de winnaars verkozen worden hebben elk afzonderlijk recht op:

  • Een aankoopbon ter waarde van 50 euro in de supermarkt van zijn voorkeur

De prijs van deze wedstrijd is persoonlijk en niet overdraagbaar. De prijs kan enkel toegekend worden aan de winnaar. De prijs is niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura, producten of diensten. De prijs is ondeelbaar en kan alleen worden aanvaard zoals deze wordt toegekend.

De winnaar wordt persoonlijk per e-mail, via de Facebookpagina van de organisator of telefonisch ingelicht door de organisator. De winnaar ontvangt hierop alle details over de bekomen prijs. Verliezers worden niet op de hoogte gebracht.

Privacy

De deelnemer erkent en aanvaardt door zijn/haar deelname aan deze wedstrijd dat hij/zij de organisator de toestemming verleent om zijn/haar persoonsgegevens verzameld in het kader van de wedstrijd te gebruiken, om alzo de organisatie en het goede verloop van deze wedstrijd te verzekeren. Deze gegevens zullen verwerkt worden door de organisator overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonlijke gegevens van de deelnemer worden enkel gecommuniceerd aan de organisator. De deelnemer heeft het recht op toegang en verbetering van zijn/haar persoonsgegevens. De deelnemer kan dit recht uitoefenen door een aangetekende brief te sturen naar de organisator.

Indien een deelnemer tot winnaar wordt uitgeroepen, geeft deze de organisator door onvoorwaardelijke aanvaarding van dit wedstrijdreglement de toestemming om zijn/haar naam en/of afbeelding te gebruiken louter strekkende tot doel te informeren over de uitkomst van de wedstrijd. 

Tevens geeft de winnaar door deelname aan de wedstrijd zijn onvoorwaardelijke toestemming tijdens de evenementen gefilmd of gefotografeerd te worden. De organisator behoudt alle rechten van deze beelden. Deze beelden kunnen door de organisatie onbeperkt in tijd en ruimte aangewend en ingezet worden.

Correspondentie

Er zal geen correspondentie, noch telefonisch contact gevoerd worden over deze wedstrijd, niet tijdens de wedstrijd, noch erna. Het volledige wedstrijdreglement is verkrijgbaar op schriftelijke aanvraag gericht aan de organisator, met inbegrip van een voorgeadresseerde en voorgefrankeerde enveloppe.

Aansprakelijkheid

Indien overmacht of om het even welke andere omstandigheden buiten de wil van de organisator dit vereisen, behoudt de organisator zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te beëindigen, alsook om de regels en de te winnen prijs te wijzigen. Aanpassingen zullen kenbaar worden gemaakt via de website en Facebook pagina van de organisator. De organisator kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten, technische of andere problemen met deze wedstrijd, kunnen niet ingeroepen worden als grond voor om het even welke verplichting of aansprakelijkheid vanwege de organisator, noch kan de organisator aansprakelijk gesteld worden voor een technisch probleem waardoor niet aan de wedstrijd kan worden deelgenomen of voor technische problemen die het goede verloop van de wedstrijd kunnen verhinderen. Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om te zorgen dat de technische middelen waarmee hij/zij deelneemt aan de wedstrijd goed functioneren.

De organisator kan evenmin aansprakelijk zijn voor enige schade die voortvloeit uit de deelname aan de wedstrijd of uit de toekenning of het gebruik van de prijs, tenzij deze te wijten is aan opzet in hoofde van de organisator.

Facebook, Inc. kan niet geassocieerd worden met deze promotie en op geen enkele wijze wordt deze door hen uitgevoerd of ondersteund. Facebook, Inc. kan ook niet verantwoordelijk geacht worden bij eventuele problemen die zich stellen tijdens het verloop van deze wedstrijd.

Auteursrechten

Indien u in het kader van deze actie en/of wedstrijd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, beelden, geluiden, software of informatie (“de materialen”) op de Facebook pagina plaatst of deze toestuurt via e-mail of op een andere manier, geeft u de organisator het recht deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, waaronder, maar niet beperkt tot, het opnemen in een tv-spot, één en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en de organisator zal niet gehouden zijn de betreffende materialen geheim te houden. De organisator is niet aansprakelijk voor klachten van derden met betrekking tot het gebruik van materialen die inbreuk maken op (intellectuele) eigendomsrechten van derden.

Alle materialen, merken, handelsnamen, logo’s, dienstmerken, of andere intellectuele eigendom die verschijnen op deze pagina zijn eigendom van de organisator of verbonden vennootschappen, of worden met machtiging van de eigenaars gebruikt. Zij zijn beschermd door auteursrechten, merken, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten en mogen niet zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisator gebruikt worden voor welk doel dan ook.

Reproductie voor persoonlijke en niet commerciële doeleinden is toegestaan. Ongeoorloofde wijziging, verhuring, lening, transmissie en uitzending is verboden. Het materiaal op deze website mag niet worden verkocht, in licentie gegeven, of op enige andere manier worden verdeeld aan derden. De organisator behoudt zich het recht voor ten alle tijde haar toestemming in te trekken. Aan ieder ongeoorloofd gebruik zal onmiddellijk een einde gesteld worden op verzoek van de organisator.

Disclaimer

De organisator, haar verbonden vennootschappen of enige andere partij die betrokken is geweest bij de ontwikkeling opzet, productie of levering van deze website, zijn niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele of gevolgschade, kosten, verliezen of aansprakelijkheden, noch zullen zij punitieve damages kunnen oplopen in verband met uw gebruik of toegang van deze Facebook pagina.

Alles op deze pagina wordt aangeboden zoals aangeleverd (“AS IS”). De organisator, noch haar verbonden vennootschappen garanderen de nauwkeurigheid van het materiaal dat voorkomt op deze website of de geschiktheid ervan tot een bepaald doel. Het is de organisator toegestaan het materiaal op deze website ten alle tijde te wijzigen en dit zonder voorafgaande kennisgeving. Het materiaal op deze website kan verouderd zijn of het worden. De organisator heeft ter zake geen enkele verplichting dit materiaal te updaten.

Bovendien zal de organisator niet aansprakelijk zijn voor enige schade aan hardware of software van de deelnemer, of voor enige virus die de hardware of software van de deelnemer besmet als gevolg van zijn/haar gebruik, toegang of downloading van enig materiaal dat op deze website voorkomt of van enig materiaal waartoe toegang is verkregen door middel van deze website.

Links

De organisator geeft geen garanties voor de links die voorkomen op de Facebook pagina van de organisator en is geenszins aansprakelijk voor de inhoud, de nauwkeurigheid of de werking van deze andere websites. De links worden te goeder trouw aangeboden; de organisator kan geen aansprakelijkheid oplopen voor toekomstige wijzigingen van de gelinkte websites. De organisator maakt geen verklaringen en waarborgen met betrekking tot de gelinkte websites of hun inhoud.

Hyperlinks of andere links naar de website van de organisator zijn verboden, behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisator. Gelieve de verzoeken in dit verband te richten naar het adres van de organisator of naar info@garage-exelmans.be .

Gebruiksrichtlijnen

Door het gebruik van deze website, met inbegrip van de diensten en de materialen die erop worden aangeboden, geeft de deelnemer zijn/haar akkoord om:

  • geen handelingen te verrichten die het genot van andere gebruikers van deze website, of de veiligheid van deze website in de weg staan of verstoren
  • geen virussen of andere schadelijke bestanden te uploaden of op een andere manier via deze website te brengen of te posten
  • geen gebruik te maken of trachten gebruik te maken van de account van anderen, paswoord of systeem zonder de machtiging van de organisator

Privacy Policy

Door gebruik van deze website stemt de deelnemer in met bovenstaande bepalingen. Indien de deelnemer niet instemt met deze bepalingen verzoeken wij om geen persoonlijke gegevens te verstrekken op deze website.

De persoonlijke gegevens van de deelnemer worden opgenomen in het bestand van de organisator. De Wetten tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer verleent de deelnemer het recht van inzage en correctie van zijn/haar gegevens. De deelnemer kan zich kosteloos en op verzoek verzetten tegen het gebruik van zijn/haar gegevens voor direct marketing via melding aan het adres van de organisator of via info@garage-exelmans.be .

Wettelijke bepalingen

Het volledige reglement van deze wedstrijd is online te consulteren op de website van de organisator en is gratis verkrijgbaar in hardcopy op schriftelijke aanvraag via een voorgeadresseerde en voorgefrankeerde envelop gericht aan Garage Exelmans nv, t.a.v. Edwin Exelmans, Diesterstraat 162 te 3980 Tessenderlo.

Op deze wedstrijd zijn onze algemene gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing. Op deze wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of enigszins verband houden met de wedstrijd of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Hasselt. Deze beslecht het geschil op soevereine wijze en zijn beslissing is bindend voor de deelnemers. De partijen zullen niettemin proberen het eventuele geschil in der minne te regelen alvorens het te onderwerpen aan de bevoegde rechter.

Dit reglement werd opgesteld op 12/10/2017.